آزمایش مخفیانه موشک مافوق صوت آمریکا
آمریکا یک فروند موشک مافوق صوت را به صورت مخفیانه آزمایش کرد.