آسمان چهارمحال و بختیاری صاف تا قسمتی ابری
آسمان چهارمحال و بختیاری صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید پیش بینی شده است.