آسیب‌های جدید و خطرناک با افزایش قیمت مواد مخدر
کارشناس مسائل استراتژیک گفت: وقتی قیمت مواد مخدر چهار برابر می‌شود مجموعه مبارزه با مواد مخدر با تهدیدات و آسیب‌های جدید و خطرناک مواجه خواهند بود.