آمادگی مراکز خرید گندم و کلزا در خوزستان
صد و پنجاه و دو مرکز آماده خرید محصول گندم و کلزا از کشاورزان در خوزستان است.