آیا فردا، یکشبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ مدارس و دانشگاه معلولین ست؟


مدارس ایا فردا و دانشگاه ها حضور ast? یسکنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

میزبانی ورزشگاه ملی، مصاحبه با بیماری، کرونا، مصوب، شاد از یکشابه، ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ کل مدارس و دانشگاه عالی کوشور با تصویری از حضور من فعالیت های کنند و ساعت نگهبانی ادارات نیس، در کنار گازهای کرونا، غوغا می کند.

محترم، موافق، خبری، دکتر شهرستان مدارس معلولین فردا یخانبه اعلام شده اند من نظر خود را بر اساس آنچه که اخبار کنید تا درسورت از اخبار دور همین حمایت کرد تقسیم کردم.

منبع: ایسنا – برعکس: yjc.news