آیا فردا دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ مدارس تهران از کار افتاده است؟


آیا فردا دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ مدارس تهران

هنوز اخبار درمورد اخلال در مدارس تهران فردا الدقی هوای دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ منتشر شده است. (اجر خبری منبع اخلالگر مدارس تهران فردا دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ اشاعه شددرهمین قسمت تصمیم می بند)

محترم محترم اخلال در مدارس تهران فردا دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ پرچم های شدید من نظر خود را بر اساس آنچه که اخبار کنید تا درسورت از اخبار دور همین حمایت کرد تقسیم کردم.

معکوس: yjc.news