ابوالغیط: بحران اوکراین باعث افزایش قیمت سوخت شده است
دبیرکل اتحادیه عرب گفت: بحران اوکراین باعث افزایش قیمت سوخت شده و این مسئله بر برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها و ملت‌های عربی تأثیر گذاشته است.