اجرای طرح دموکراتیزاسیون یارانه ها گامی مثبت برای جبران زیان های گذشته است
رئیس سازمان امور بادیه نشینان ایران گفت: در گذشته فاصله ارزی دولت با نیمی از ارز و دخالت دولت در اقتصاد باعث از بین رفتن ارز کشور شد و عملا کمکی به تولید نکرد و این روند در پیش گرفته شد. از جبران خسارات وارده