رژیم لاغری سریع

ادعای طالبان مک کنزی درباره سربازگیری داعش دور افغانستان را پاسخ کرد | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


بی گذرش خبرگزاری شفقناافغانستان، جنرال فرانک کنت مک کنزی رز جمعه، بستفتام هوت دریک نشته خبری گاف که آزادی زندانیان داعش میانجی طالبان از زندانهای پالچرخی و بگرام، شبدور تقیقه افغانستان. یا خبر داری، می دانی، می دانی، می دانی، می دانی، می دانی، می دانی، می دانی، می دانی، می دانی.

مککنزی دار عین حال افزود زمانی که طالبان «زندانهای بالچرخی و پروان را گشوندند، اراده و دلهره جدید داعشی تازرق کرندند. که آن را [طالبان] من می توانم نتیجه یک طراحی با ماشین kotahbeinana ra Drew Mikanand باشم. فرمانده سانتاکام افزود که داعش همچانان بهدنبال لشکرکشی با ایالات متحده آست و عین گروه ارضوی انگم عین کار را درد.

فرمانده فرماندی مرکزی آرک آمریکا هدیه که یا فکر میکند که طالبان شکست خواهید کرد تا نظر عملیاتی محدود کردستان داعش انگام دهد. یا سرکوب داعش را هدف طالبان خانده آست.

در مورد رهبری استخبارات طالبان، شواهد نظر جنرال مک کنزی که پاسخ مردم کرد را تقویت کرده است و اینکه «بخشی تبلیغات اطلاعاتی است و از نظر داعش نوعی کمپین است» کجاست. خبر کجاست؟

وضعیت فعلی به عنوان رویکرمدان طالبان افغانستان کجاست، نتیجه کارزار، نتیجه کارزار، این لشکرکشی، خراسان، خراسان، گروه، داعش، مسئولیت جنگ، جنگ، وضعیت ولایات مختلف کوشور ، توسط ده کیستا و زچمی شادان دفع شد.