اردوغان: رفتار ترک تحریر غرب علی نام روسی فراتر | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان- سخنران ترکی، بار دیگر در ازهراتی، کرد که آنکارا در تحریم های غرب علی مشارکت روسیه را نهواد کرد تایید کرد.

به گازارش خبرگزاری، ما به افغانستان ترحم داریم، با انتقال AZT، رجب طیب اردوغان، رئیس تماشاچیان ترک، تایید کردها، و ترکیه او را از روس ها ممنوع کرد، شرکت نخواد کرد.

اردوغان ps به عنوان بازگیشت به عنوان ازبکستان در هواپیما به اخبارگران گیف: آنچه پیش از این است نوار پرچم های کردی به عنوان ممنوعیت کردی علیه او شرکات روسی نخوایم کرد و شواهدی که را شفاف سازی دادیم.

رئیس افکار عمومی ترکیه، هاماچینین، جای آنکارا را، موضوع ممنوعیت آن، تغییر روسی داد.

اردوغان گفت: تغییر موضع خوددر قبل از حرام یافتن نوکردیم ممکن نیست.

رئیس فعلی افکار عمومی ترکیه کجاست؟پیش آذین نیز با برجسته شدن نقض ممنوعیت روسیه در مورد انرژی روسیه. هچ کاری نامیتوان در اینگا انگام داد نمیخواهم حساس باشم به خود را روی کجاست بحث حفظ کنیم زیرا چگونه قسمتی از نمیتوانم مردامم را در سرمای زمینستان رها کنم. دو سر آنها یک مموری استیک درست کردم.