از ۷۰ جان سالم به در برد خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان – گارد ساحلی یونان مرز ۷۰ پناهیگو را از یاک کشتی بادبانی که در غرب شبه جزیره پلوپونز داچار مشکیل شادده بود، نگات داد.
به نام گازرش خبرگزاری حیف شدیم افغانستان با پیام رسان های خارجی رادیو دولت یونان پرچم های کردی کجایید بیشتر مردم افغانستان و عراق بودن با بندر پیلوس جنوب یونان کوچ کرد شادا و عراق.
قچاقکیان تلاش میکانند، پناهگویان را سواحل ترکیه، ای کوشورهای دگر در شرق دریاچه مدیترانه، در منطقه فدرال کوشورهای اروپا انتقال کناند.
در مورد کشتی کهنه و نامناسب برای استفاده خوب، اکثراً در سفر خترناک، زمان عاصب فنی و آه، مصیبت میچوند.

اخبار قبیله ایفعالیت های تجارت و صنایع زنان افغانستان