اعتراض نخستوزیر وزیر پاکستان با دخالت آمریکا در آمورخورش | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


Shafaknaافغانستان-عمران خان، نخستوز، وزیر پاکستان، اعتراض رسمی، خود را به آنچا، مداخله، واشنگتن، دور آمور، پاکستان، میخواند، سفارت ایالات متحده در اسلام آباد، اسلام آباد، منطقه کردستان.

به نام گازرش خبرگزاری شفقنا افغانستان نخستوز وزیر پاکستان امروز (جمعه ۱۲ حاملگی) نام رسمی سفارت آمریکا فرستاده و این که مدعی قوی، ایالات متحده آمریکا، امور داخلی، نام مداخله میک کجاست.

رویترز، گازارش داده، شواهدی دال بر تایید یا تایید خارجی در برکناری خویش به عنوان قدر میداند، بهگونای رسمی با اپوزیسیون کردهای ایالات متحده، دارد.

رویترز گزارش داد که نقاش است، وزیر پاکستان گفت: سفارت آمریکا اعتراض کردها بود.

خان رز یکشنبه، دار پرلمان پاکستان با رای به رویارویی با شید که میتواند منجر بها برکناری یا ص آز جدایی ائتلاف حاکم دارین کشور چود اتخاذ نکند.

نخستوز وزیر پاکستان مانند رز گازتا در جماعت هودارانش در اسلام آباد سخن مزد

عمران خان، دکتر روسی، روسیه، با کمپین خود در اوکراین، کارداند، پاولادیمیر پوتین، رئیس عمومی روسیه، مسکو، ملاکات، کرد-پاد.

دار هیمین حال کاخ سفید منکر کاردات استیک، ایلات متحد با دنبال برکناری خان، از قدرت بوداست.

گفتا میچود، اعضای یک حزب حاکم شامل رهبری عمران خان، وزیر نخستوز پاکستان امروز، و تظاهرات من علیه او، ایلات متحد، پیشاور رهندازی، منطقه کردستان.

گوتنی آست که در روژای پسین، اوضاع سیاسی اسلام آباد متشنج است و احزاب مخالف و یوهان قنار رفتان عمران خان از قدرت شدند و پا رهندازی رحیب مای های گسترده، به نختخدازهیرک.