اعتراض وزارت خارجه تونس به اظهارات مداخله جویانه اردوغان
وزارت خارجه تونس اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه را ”دخالت غیر قابل قبول“ در امور داخلی این کشور دانست.