افزایش آمار مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی استان قزوین
مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین با بیان اینکه در سال گذشته ۳۳ هزار و ۴۶۰ نفر به پزشکی قانونی مراجعه کردند، گفت: این آمار ۱۷ درصد به نسبت سال ۹۹ افزایش داشته است.