افزایش دزدی ها در جاده کابل – غزنی خبرگزاری شیعه افغانستان


با توجه به حیف ما افغانستان؛ چند تن از باشندگان غزنی می گویند که شاهد سرقت های کمتر شناخته شده در سرک میدان وردک بوده اند.

آنها می گویند که سارقان با استفاده از تاکسی ها ساعت ها در ایستگاه اتوبوس کابل و غزنی پارک کرده و مسافران را با هزینه کمتر از موترهای دیگر جابجا می کنند. سپس رانندگان این موترها با هماهنگی شرکای خود در جاده کابل – غزنی، اموال مسافران را غارت کردند.

باشندگان غزنی می گویند که این رویداد را به طالبان گزارش داده اند. اما به نظر نمی رسد که اقدامی انجام داده باشند.

طالبان هنوز اظهار نظری نکرده است.