افزایش دما در آبادان و خرمشهر
هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۶ تا ۸ درجه گرمتر می‌شود.