افزایش کیفیت محصولات آبزیان و طیور به روش پروبیوتیک در کشور
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، با تولید پروبیوتیک‌ها برای آبزیان و طیور موجب کاهش مرگ‌ومیر و افزایش کیفیت گوشت و دیگر محصولات آن‌ها شده است.