افزایش ۱۵ درصدی آمار تخلفات رانندگی در دهدشت
آمار برخورد با تخلفات رانندگی در دهدشت ۱۵ درصد افزایش یافت.