افزایش ۶/۶ برابر مقادیر غلظت عناصر در ذرات، TSP در روز‌های گرد و غباری نسبت به روز‌های عادی
رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت:­بطور میانگین نسبت مقادیر غلظت عناصر زمینی روز‌های گرد و غباری به روز‌های عادی در ذرات TSP، ۶/۶ برابر افزایش می‌یابد؛ که بیشترین نسبت مربوط به سیلیس، آلومینیم، آهن و منیزیم و کمترین نسبت مربوط به پتاسیم است.