افشای نقشه راه تامین مالی زنجیره کشاورزی (پیک نیمروزی ۱۳۰۱/۰۵/۱۲)
مراسم رونمایی از نقشه راه تامین مالی زنجیره ای در بخش کشاورزی. بخشنامه های مالی قراردادی کشاورزی با همکاری بانک ها و وزارتخانه های جهاد، تعاون کشاورزی، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به شبکه بانکی گزارش شد. همکارم رحیمی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم خواهیم شنید…