افق همکاری دولت و مجلس بر پایه سند تحول دولت سیزدهم
دولت سیزدهم در اوایل اسفند سال گذشته از سند تحول خود رونمایی کرد. این ســند، چهار رکن و پنج ویژگــی دارد.