البرز به نسبت ظرفیت هایش توسعه نیافته است
رئیس جمهور در نشست خبری با خبرنگاران گفت: استان البرز به اندازه مهاجرپذیری و صنعتی بودن توسعه یافتگی ندارد و باید برای رفع کمبودهای موجود تلاش های جهادی صورت گیرد.