امضای قرارداد خرید ۲۵۰ تانک آبرامز بین لهستان و آمریکا
وزیر دفاع لهستان از سفارش خرید ۲۵۰ دستگاه تانک آمریکایی آبرامز را از نوع ارتقاء یافته، به مبلغ کل چهار میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار خبر داد.