انتصاب مجری سند تحول دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آقای انصاری را به عنوان مجری تحول دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.