اولویت وزارت کشور واگذاری مالکیت بخش حمل و نقل به اتحادیه های کارآمد است
معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان اینکه اتحادیه ها به دلیل ساختار غیردولتی از انعطاف و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به دستگاه های دولتی برای پیگیری امور برخوردارند، گفت: واگذاری حوزه حمل و نقل متعهد به اتحادیه های کارآمد یکی از اولویت های وزارت کشور است.