ایا بانک اداره بورس فردا یکشابه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ غیرفعال کردن آست؟


آیا فردا یقنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ بانکها ادارات و بورس آن را غیر فعال می کنند؟

دیر تقویم فروردین ماه ۱۴۰۱ فردا رز ایخانبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ Nest به طور رسمی غیرفعال شد.(بنابرین یک غذای معمول با قوانین بانک کوشر و اداره باز بشند است)

معکوس: yjc.news