ایجاد ساختار جدیدی در استفاده از دانش پایه
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره توسعه استفاده از تشعشعات در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی گفت: یکی از اهداف مهمی که در دستور کار قرار دارد، استفاده از این فناوری در زندگی مردم و اقتصاد کشور است به طوری که همه مردم نزدیک به این خدمات.” از امکانات بهره مند می شوند.