رژیم لاغری سریع

اینجا خاک، کیمیاست
تخریب مداوم بستر رودخانه اترک، سبب شده، مالکیت شرکت آب منطقه ای استان به سمت زمین های کشاورزی مردم منطقه مانه، پیشروی کند.