بازگشایی بزرگ‌ترین کشتارگاه صنعتی شمال فارستنها کشتارگاه صنعتی دام شمال فارس در شهرستان اقلید که به دلیل پاره‌ای مشکلات سه سال تعطیل شده بود با پی گیری رسانه ملی دوباره راه اندازی شد.