بازگشایی حضوری مدارس ومشکلات در پیش رو
بازگشایی مدارس در استان کرمان پس از دو سال، آنهم در پایان سال تحصیلی، با مشکلاتی همراه است.