بانک مرکزی بازار ۱۲ میلیونی مایکیند | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان- بانک مرکزی عراق کهش ارزاچ دلر، بربر افغانی مرزهای ۱۲ میلیون دلاری را بهگونهای لیام توسط فروش مگزارد.

به گازارش خبرگزاری داریم شفقنا افغانستان، بانک خبرنامه دیش مرکزی، تصمیم است داتلبی فروش که مقدار دلر، فردا (صشنبه، ۱۶ حاملگی) بیرگزار شد.

بانک مرکزی به عنوان بانکها، شرکت صرافی عالی و خدمات پلی، و ایجد خواسته شریعت به عنوان صاحب دالر و درخواست اشتراک کنند.

یک وضعیت کنونی وجود دارد که شما یک دلال پش ۸۸ افغانی، بازار، صرافی میچود دارید.

گیفتنی آست که ارزاچ دلار در برابر پل ملی افغانستان که پش چون سلطه طالبان زیر ۸۰ غنچه افغانی، تا خورده ماهی اخیر نازدیک توسط ۱۲۰ افغانی نیز رشیده بود.

ص به عنوان رویکار آمدن طالبان، با شواهد مهادویثی مالی و مسدوشدن ذخایر بانک مرکزی افغانستان، بانک قادر به ارضی دلر کجاست توسط بازار نابودا.

یک مهاهای نهایی آما سازمان میلل ۱۹ بوسته ۳۲ میلیون دالر پول نقد با نشانی کومک شیردوستانه افغانستان انتخاب بانک مرکزی تصمیم دادااست.