باید‌ها و نباید‌های تغذیه در ماه مبارک رمضان
با رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه انرژی، پروتئین و ریزمغذی‌های مورد نیاز برای بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن تامین می‌شود.