برخورد با گرانفروشان در خرمشهر
نخستین نشست شورای اداری در سال جدید برگزار شد .