بررسی علت مراجعه تعدادی از دانشجویان دانشگاه جهرم به بیمارستان
دلیل حال نامساعد تعدادی از دانشجویان جهرم که به بیمارستان رفته بودند، در حال بررسی است.