رژیم لاغری سریع

برنامه جهانی نهار: جنگ در اوکراین بهران گارسنگی در افغانستان Ra tashdeed mikind | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان – برنامه غذایی جهانی (WFP) Migweed, Jing der Ukrain Mitwand Bahran Garsengi der Afghanistan Ra, Tashdeed Cand, Zira مواد غذایی را ارزیابی کردند افزایش مایابد و کمخای خارجی دعای پاکنگ پاکان پاکان کے حمایت شده توسط

به گذرش خبرگزاری افغانستان حیف شدیم نیهاد رز جمعه (۲۷ نهنگ) der Tweety Nushta Astkeh Budga Bray Rasedegy Bahran افغانستان بهران، عجله کن که تمام شد.

برنامه جهانی.

رهبری رویکرامدین، طالبان، به عنوان وسیله ای برای قطع کمخای بیرونی، و وضعیت محدودیت های مالی، فقر و چرا، در افغانستان، محدودیت های شدیدی دارد.

رامیز الکبروف، همنگکاناندا کمکاهای شردوستانا سازمان میلل بری افغانستان میگ وید که شمر گرسنگان در کر به عنوان ۱۴ میلیون درهم ژانویه ۲۰۲۱ توسط ۲۳ میلیون نفر در مارس ۲۰۲۲ راسیدا است.

دار هیمین حال نیهادهی کمکاننده میگویند، جینگ اوکراین نباید بعث فراموشی بهران بوشرا افغانستان چود.

فیلیپو گراندی، کیمیشنر علی سازمان مل متهید در آمور پناهندگان به تزگی در پایان سفر چهار روضه خود به افغانستان در بیانیایی گفته استکه «همن قدر که جهان درگیر جنگ در شهید، افغانستان جار اد ایران».