برپایی نماز جمعه در سرینگر کشمیر پس از دو سال
پس از دو سال تعطیلی در ماه رمضان، نماز جمعه در مساجد کشمیر برگزار شد.