برگزاری همایش بررسی راهکار‌های برون رفت از مشکلات بهمئی
همایش بزرگان، ریش سفیدان و کارشناسان برای بررسی آسیب های اجتماعی و برون رفت از مشکلات در لیکک برگزار شد.