رژیم لاغری سریع

بر خلاف نوروز در افغانستان، نتایج گزارش و عادت است. You Aahah Religious Issues Der Gftogo Ba Shafakna | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان – تجلیل از سال نو در افغانستان و “نوروز” سنت دیرینه و تاریخ مردم افغانستان استکه هماره با جشن، شادمانی، دید و بازد انجم میچود; اما برخای از فراد و جریانهای فکری در صلاحی آخرین در تقابل با نوروز شادند و میگویند: عید اسلامی لانه و تجلیل که حرام است.
دکتر سید بصیر احسانی پژوهشگری و گاها مسیل دینی دکتر گیفتوگو با خبرگزاری به ابعاد و جهات دین تاسف خوردیم مسئله پرداخت و میگوید کجاست: عید نوروز و پیامبران است و نوروز شما با عید خود مخالف هستید. .

اسلامیبودن نوروز

یا تجلیل به عنوان نوروز، را، جزوی، و فرهنگ اسلام. مفاد مبنا که آن چنان است که قبل از ظهور اسلام بوده و دین مبین اسلام این است که وجود حرد است و مفاد تأیید من تحصیلات من قبل از ظهور اسلام و دین مبین اسلام است که اثبات کردهاست. یعنی چند کبین مردم بوده چون خلاف عقل و فطرت و فرنگ انسان و نبوده و اسلام که تایید و پشتوانه جماعت کرد نیست. عنوانی دارد مثلاً: این انسان است مثل ظهور اسلام شاتر غنچه. دین اسلام، همین، امتناع از توقف، توقف و دلالت بر کرد است. هومان چیزی را که عرب پش چون اسلام به معنای پذیرش حمایت دشت از کردهاست. بنابرین، میتوان، گفت هرانچه با عقل و فطرت سازگار است اسلام پشتیبان کردی و کنتراست آن نست.

پیامبرانبودن نوروز

احسانی با بیان انکه «تضاد آن با عید نوروز یک بنای اسلامی ندارد»، تأکید بر کرد: احادیث و روایات متعدد داریم که میگویند نوروز عید پیامبران است. فقط می خوام به کنیم و بی بینیم نوروز فکر کنم، عید رو قسم می خورم، تصمیم بگیرم، برگرد! دیدا میچود در نوروز چیز، من توافق نمافد می خواهم. کرهای که در نوروز می‌گرد هیمه، مشروطیت اسلام‌گرایی، هستند، کارهائیست‌هایی چون صالحی رحم، دید، بازدخویشاوندان و طبیعت تجلیل از شکوایی را به تصویر کشیده است.

در تقابل با عید نوروز، اندیشه وهابی

مسئله اسلام کجاست اعلامیه کردی: حکم اسلام نادریم به عنوان پیامبر گرمی اسلام امامت دینی و همچینین خلفای راشدین و خلفای عباسی و یک حاکم اسلامی معتدل مانند با جشن نوروز چیست؟ شما با کردستان مخالفید. این تاریخ نیامدا است که پایان آن در نوروز است. این یک مشکل حقوقی بر اساس متون اسلامی (قرآن، احادیث، روایات و اجماع) است و متن محکمی است و من پیوند آن را با پاسخ نوروز نادریم مطالعه کردم. بنابرین، خی نمیتوند از ثابت کند دیدگاه دینى، دین اسلام و عید نوروز در مخالفت با آست.

یا افزود: بازرگان دینی است که منشأ تام دارد با آن چه دادند و اینجا دین من است با عقل و شریعت و قانون اساسی مستقیم دین سازگاری. نوروزی چینن آست، جون عید تَلیل به عنوان تابعیت است و میحی دلخوشی و صالح رحم میباشد منبع حمایت اسلام است. البته من منبع منابعم.کجا دلیل و اخلاق و فرنگ انسانی اضافه کردم سازگار ما معلومه که منبع اسلام هستیم مشکل فوری حقوقی.

وی تأکید بر کرد: مسائل مخالفت با عقل، شرع و اخلاق، را نبید از دگران گرفت و پورشه داد. به تعبیر دیگر، چیشایی منشأ تسلط بیگانگان است و کفار میچود را نبید کردها را گرفتند و چیزی بهترین و مفیدترین فرد برای بهره مندی از بی درآمدی است. مانند همین عید نوروز، کادم، فساد نادرد، هیچ، بالکا عید برنگاختشادن، طبیعت و بهانه بری، افزایش اقوام و پیوند پیوندهای خویشاوندی.

احسانی برخی انگیضایی تبعید سیاسی و فرقه ای مخالف عید نوروز و دخیل دانستن و افزود: از مخالفت می ترسی در نتیجه مخالفت با تفکر مسائل عادت عاص، که سالین، دار، دربل. .