بیابان زایی در کشورها به بهانه روز جهانی بیابان زدایی (پیام صبح ۲۸/۰۳/۱۴۰۱)
دیروز روز جهانی بیابان زدایی بود. بیابان زایی در جهان نتیجه رفتارها و عملکردهای غیرمنطقی با منابع طبیعی و محیط زیست کشورهاست. در ایران سالانه به یک میلیون هکتار اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از بیابان زایی در مناطق نیاز داریم. گزارشی در این باره از همکارم بختیاری…