بیماران معطل به دلیل قطعی سیستم تی تک در داروخانه های سراسر کشور (پیک نیمروزی ۲۹/۰۶/۱۳۰۱)
قطعی سیستم تی تک باعث شده تا بیماران چندین ساعت در داروخانه های سراسر کشور منتظر بمانند. معاون فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو علت این مشکل را اختلال در سیستم تی تک و سامانه های مربوطه عنوان کرد. در همین راستا همکارم خانم کارگر گزارشی تهیه کرده اند که با هم خواهیم شنید…