تامین اعتبار مصوبات سفر شهرستانی استاندار
اعتبار ۹۵ درصد از مصوبات ٧ سفر شهرستانی استاندار آذربایجان غربى در سال ١۴٠٠ تامین و ابلاغ شده است.