تاکید بر استفاده از تحقیقات کاربردی برای حل مشکلات زنان و خانواده
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اهمیت استفاده از پژوهش های فرا تحلیلی برای حل مشکلات زنان و خانواده خاطرنشان کرد: تمرکز ما بر استفاده از پژوهش های کاربردی است که منجر به تدوین قوانین، برنامه های اجرایی و در نهایت می شود. برای حل مشکلات زنان و خانواده.