تاکید جهاد اسلامی بر ادامه راه جهاد و مقاومت
عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت، غزه هرگز در قبال حمله احتمالی رژیم اشغالگر به جنین دست بسته باقی نخواهد ماند.