تبدیل قهوه با گیره خودروی بدون سرانچ


بالاخره در دبی تسلا به عقیده دانا محصولات جدید خود از خودروی خودران (بدون سرنیون) کجاست شرکت با ایده تبدیل قهوه به کارماندان سود مای کیند. آدامه فیلم من یک شغل است، کجاست، خودروهای خدران کجاست؟