تداوم لغو اجرای طرح زوج و فرد در هسته‌ی مرکزی اصفهان؛ تا ۲۰ فروردین
اجرای طرح زوج و فرد در هسته مرکزی کلانشهر اصفهان تا ۲۰ فروردین ماه لغو شد.