ترسناک ترین اتفاق طبیعی چیست؟
رعد و برق اسپریت یکی از ترسناک ترین اما زیباترین پدیده های طبیعت است. این رعد و برق ها که چند میلی ثانیه دوام آوردند، برای چندین قرن بیشتر شبیه یک افسانه بودند و تا قرن هجدهم هیچکس سخنان شاهدان این پدیده را باور نکرد. رعد و برق طبیعی در تروپوسفر تشکیل می شود که در فاصله ۶-۱۹ کیلومتری ما قرار دارد، در حالی که اسپرایت های قرمز در مزوسفر تشکیل می شوند که فاصله بین آنها ۸۰ کیلومتر است. و