تشدید پدیده گرد و خاک در عراق
کارشناسان تشدید این پدیده را به کاهش آب فرات، ادامه خشکسالی در عراق و عدم اجرای طرح‌های درخت کاری در بیابان‌های عراق مرتبط می دانند.