تصادف رانندگی در نورستان سه کشته برجی گدشت | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان – دار پا پی پی ur ترافیک dr and Swali Nogram Vilayat Nuristan, Saha Neferjan Bakhta and 14 Nefer Deger Zakhmi Shadhand.

به گذرش خبرگزاری شفقنا افغانستان سیف الدین لاتن سخنگوی ولی طالبان در نورستان به اتلاع تقویم رز گفت که کجا حادث رز دوشنبه (۱۵ حاملگی) دار رستای “میل مصفا” نوگرام رخ داد ست.

این تانسور گفتی یا یوک از نوع «دادسون» است که شواهدی از تخریب جاده و شدت آن دارد.

سخنگوی ولی نورستان افزود کشاها و زخمیهای کجاست واقعه هیمه مردانی، هستناد که برایی؟برگرفته از برنامه جهانی فردا (wfp) با نوگرام رافا بود.

به گفتای او زاخمیان بری شفاخانه حی لغمان و ننگرهار انتقل داده شادند و مقام ششنفر عنان و خیم است.