تعداد شرکت های دانش بنیان تا پایان امسال دو برابر می شود
وی ادامه داد: امسال تقریباً برای اولین بار است که شعار سال به عنوان یک معیار پیش روی ما قرار گرفته است، یعنی در پایان سال باید دو برابر شرکت های دانش بنیان و دو برابر شدن مشاغل در این ها برای جامعه و رهبری» دبیر شورای عالی تا زمانی که خواسته مقام معظم رهبری محقق شود.