تغییر مکرون؛ خواست اکثر فرانسوی​ ها
طبق قوانین فرانسه؛ روز قبل و روز رای گیری تمامی فعالیت‌های تبلیغاتی نامزد‌ها باید متوقف شود و انتشار هر گونه نظرسنجی ممنوع است.